Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Surfcenter B.V. afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. BEZORGEN & BEZORGKOSTEN
Surfcenter B.V. bezorgt de artikelen* binnen Nederland via PostNL zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 1 tot 2 werkdagen vanaf de besteldatum. Zogenaamde "lengtevracht", zoals boards, masten en gieken kunnen hier een uitzondering op zijn. De distributie verloopt voor die artikelen niet met PostNL, maar met UPS. Van "lengtevracht" is sprake wanneer er in uw order artikelen voorkomen die een langere lengte hebben dan 175 cm.
Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Surfcenter B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van de door Surfcenter B.V. aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Surfcenter worden gemeld. Ook eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Surfcenter B.V. heeft verstrekt.

Ophalen
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de bestelde artikelen op te halen.

Bijdrage bezorgkosten
In sommige gevallen zijn er bezorgkosten. Bij het afhalen van de bestelling vervallen de bezorgkosten uiteraard.

2. PRIJZEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN
De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW, maar exclusief evt. bezorgkosten. De artikelen worden per Ideal betaald.

3. RECHT OP RUILEN EN TERUGGAVE
U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft in de Surfcenter online-shop zonder opgaaf van redenen en binnen 30 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan ons retourneren*. Wij vragen u om zelf de kosten voor het retourzenden te voldoen. Houd er rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle – zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is- mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

Na de periode van 30 dagen kunt u, uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs of een vergelijkbaar document.

Het betaalde bedrag wordt bij retourneren of annuleren binnen 10 werkdagen op uw bankrekening terug gestort.

Retourneeradres:
Surfcenter B.V.
Roegeweg 1
9629 PA Steendam

Gevolgen teruggave
Bij waardevermindering van een artikel kan door Surfcenter B.V. van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

4. BESTELLING WEIGEREN
Het staat Surfcenter B.V. vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Surfcenter B.V. en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Surfcenter een online bestelling niet aanneemt, deelt Surfcenter B.V. dit u onmiddellijk mee.

5. HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Surfcenter B.V. BV via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Herroepingsrecht voor diensten
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

Dienstenovereenkomsten, na volledige nakoming van de overeenkomst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument én de consument ermee heeft ingestemd dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending zijn voor rekening van Surfcenter B.V. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.
6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS & CREDITEUREN
De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

Surfcenter B.V. behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Surfcenter B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Surfcenter B.V. werkt zijn gebonden aan Surfcenter B.V.'s voorwaarden, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.

Indien u zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief zal Surfcenter B.V. uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Surfcenter (per post of e-mail) kunt u zich ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elk ontvangst van de nieuwsbrief.

7. GARANTIE
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

8. AANSPRAKELIJKHEID
Surfcenter B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.000,-

Surfcenter B.V. is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

9. OVERMACHT
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Surfcenter B.V. opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel u als Surfcenter B.V. het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Surfcenter B.V. of bij de toeleveranciers van Surfcenter B.V..

10. ODR-PLATFORM
Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) wordt door de Europese Commissie beschikbaar gesteld om online winkelen veiliger en eerlijker te maken voor de consument en ondernemer. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

11. VOORBEHOUD
Soms kunnen er fouten op de website staan. Deze fouten kunnen betrekking hebben op de omschrijvingen, prijzen, etc. Surfcenter B.V. kan zich ten alle tijden ontrekken aan de leverplicht wanneer de klant met enige redelijkheid kan weten dat het een fout betreft. Surfcenter B.V. zal uiteindelijk zelf kunnen bepalen wanneer deze situatie van toepassing is.

12. PRIVACY
De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

Surfcenter B.V. behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Surfcenter B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Surfcenter werkt zijn gebonden aan Surfcenter haar voorwaarden, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.

Indien u zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief van Surfcenter B.V. zal Surfcenter uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Surfcenter (per post of e-mail) kunt u zich ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elk ontvangst van de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar welkom@surfcenter.nl o.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'.